Du är på Convoco's hemsida


Seatons (OneWay's Secret Agent) MH-resultat
4/10 2003

diagram diagram
Diagrammet över korthåren uttskrivet 6/5 2004

OBS: Diagrammen är inte direkt jämförbara. Den mörka ringen i Seatons MH representerar resultaten för alla beskrivna korthårscollies, medan samma ring i det högra diagrammet representerar genomsnittet för alla bruksraserna. Dessutom representerar strecken på strålarna inte samma skillnad i de båda diagrammen.
Nedan kan vi däremot jämföra diagrammen direkt. Här ser vi kortisens diagram omräknat så att avstånden är desamma som för Seaton, med treor runt båda diagrammem (se vidare avsnittet om "Att tolka MH-diagram" i menyn tv). Då kan vi göra en direkt jämförelse mellan kortisens genomsnitt och alla bruksrasers genomsnitt å ena sidan (bilden th) och å andra, Seatons bedöming i jämförelse med samtliga bruksrasers genomsnitt (bilden tv).


diagram diagram


SEATONS MH MED TOLKNINGSCHEMA
1 2 3 4 5
KONTAKT hälsning Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt- helt oengagerad, men drar sig inte undan

Pokemon
[X] Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Mercan, Iza
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. kan hoppa och gnälla

Errol, Seaton
1b. KONTAKT samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar mot annat håll [O] Följer med hela sträckan, neutral

Pokemon
[X] Följer med villigt. Engagerar sig

Mercan, Iza
Följer med villigt. Visar intensivt intresse, mot testledaren, hoppar, gnäller

Errol, Seaton
1c. KONTAKT hantering Avvisar. Morrar och/eller bit försök Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren O] Accepterar är neutral

Pokemon, Mercan. Iza
(X) Accepterar svarar med kontaktbeteende

Errol, Seaton
Accepterar, intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a. LEK 1 leklust Leker ej Leker ej, men visar intresse [O] Leker - startar långsamt men blir aktiv

Pokemon, Mercan
[X] Leker aktivt, startar snabbt

Errol, Seaton, Iza
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b. LEK 1 gripande Griper ej Griper ej, nosar på föremålet [O] Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Errol, Pokemon, Mercan, Seaton, Iza
[X] Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
2c. LEK 1 dragkamp Biter ej

Pokemon, Mercan, Iza
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot

Seaton
[O] Biter - drar emot, släpper, tar om [X] Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper [X] Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper

Errol
3a. JAKT förföljande Startar ej

Errol 2:a, Pokemon 1&2
Startar men avbryter

Seaton 2:a
[O] [O] Startar eller springer långsamt, kan öka farten. Fullföljer Mercan 1&2, Iza 1:a [X] [X] Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet

Errol 1:a, Seaton 1:a, Iza 2:a,
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet, kan vända
3b. JAKT gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram

Errol 2:a, Pokemon 1&2, Seaton 2:a
Griper ej nosar på föremålet Iza 1:a [O] [O] Griper tveksamt eller med tids fördröjning

Mercan 1:a, Seaton 1:a
[O] [O] Griper direkt, släpper

Errol 1:a, Mercan 2:a, Iza 2:a,
[X] [X] Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4. AKTIVITET är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. [X] är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger

Errol
[O] är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets höjningar

Mercan, Iza
[O] är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

Pokemon, Seaton
5a. AVSTåND LEK intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad [O] Kontroll. Avbrott kan förekomma

Errol, Pokemon,
[X] Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Seaton, Iza
[O] Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

Mercan
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b. AVSTÅND LEK hot/agg [X] Inga skall eller morrningar

Errol, Pokemon, Mercan, Seaton, Iza
[O] Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a del [O] Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a och 2:a del Visar hot beteende, skall och morrningar under momentets 1:a del Visar hot beteende, skall och morrningar under momentets 1:a och 2:a del
5c. AVSTÅND LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten. Ointresserad

Pokemon, Mercan
[O] Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet [O] Går fram när figuranten ger sig till känna [O] Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning

Iza
[X] Går fram till figuranten utan hjälp

Errol, Seaton
5d. AVSTÅND lek Leklust Visar inget intresse.

Pokemon, Mercan
Leker ej men visar intresse. [O] Leker, griper försiktigt, släpper, drar emot Seaton [X] Griper direkt, kan släppa och ta om. Drar emot

Errol, Iza
[O] Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e. AVSTÅND LEK Samarbete Visar inget intresse

Pokemon, Mercan
[O] Blir aktiv men avbryter. [O] är aktiv med figurant när denne är aktiv

Errol
[X] är aktiv mot figurant. Intresse även mot passiv figurant

Seaton
[O] Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

Iza
6a. ÖVERRASKNING Rädsla [X] Stannar, kort stopp

Errol
[O] Hukar sig och stannar

Seaton
[O] Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter

Pokemon
Flyr mer än 5 meter

Mercan, Iza
6b. ÖVERRASKNING Hot/agg [X] Visar inga hotbeteenden

Errol, Seaton, Iza
[O] Visar enstaka hot beteenden.

Pokemon
Visar flera hot beteende under längre tid

Mercan
Visar flera hot beteenden och någon attack Visar hot beteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen/går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden

Pokemon, Mercan, Seaton, Iza
[O] Går fram till overallen när föraren står bredvid [O] Går fram till overallen när föraren gått hava avståndet [X] Går fram till overallen utan hjälp

Errol
6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla [X] Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Errol, Pokemon, Mercan, Seaton
[O] Liten båge eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Iza
[O] Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Ö;VERRASKNING Kvarstående intresse [X] Inget intresse på overallen.

Errol, Pokemon, Mercan, Seaton, Iza,
[O] Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. [O] Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i /leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla [X] Stannar, kort stopp.

Errol
[O] Hukar sig och stannar.

Seaton
[O] Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Pokemon
Flyr högst 5 meter.

Mercan
Flyr mer än 5 meter.

Iza
7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Mercan, Iza
[O] Går fram till ljudkällan då föraren står bredvid

Pokemon, Seaton
[O] Går fram till skramlet när föraren gått hava avståndet.

Errol
[X] Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla [X] Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Errol, Pokemon, Mercan, Seaton, Iza
[O] Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. [O] Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse [X] Inget intresse för ljudkällan.

Errol, Pokemon, Mercan,
[O] Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Iza [O] Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Seaton Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i /leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/Agg [O] Visar inga hot beteenden. '

Errol, Pokemon, Seaton, Iza
[X] Visar enstaka hot beteenden.

Mercan
Visar flera hot beteende under längre tid Visar flera hot beteenden och någon attack. Visar hot beteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Mercan, Errol
[O] Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Pokemon, Seaton, Iza
[X] Kontrollerar/handlar mot spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN Rädsla [X] Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Errol
[O] Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Pokemon, Seaton, Iza
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig huvudsakligen bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Mercan
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.

Mercan
Går fram när föraren talar figuranten/lockar på hunden. [O] Går fram till spöket när föraren står bredvid. [O] Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Pokemon, Iza
[X] Går fram till spöket utan hjälp.

Errol, Seaton
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontakt. [O] Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan [O] Besvarar kontakt när figuranten bjuder.

Pokemon, Mercan, Iza
[X] Tar kontakt själv. Balanserat.

Seaton
Intensivt kontakt beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

Errol
9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. [O] Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Pokemon
[X] Leker aktivt, startar snabbt.

Errol, Mercan, Seaton, Iza
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Seaton
[O] Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Pokemon, Iza,
[X] Griper direkt med hela munnen.

Errol, Mercan
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT [X] Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Seaton, Iza
[O] Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Errol, Pokemon, Mercan
[O] Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresset på skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser. Avstår skott.


SEATONS MH MED TOLKNINGSCHEMA
OCH EGNA KOMMENTARER

nr
Moment
Bedöm-
ning
Beskrivning +
egna kommentarer inom parentes
1a kontakt
hälsning


5

Intensivt kontaktbeteende mot testledare- Kan hoppa och gnälla
(Seaton gnällde inte)
1b Kontakt,
samarbete


5

Följer med villigt- Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
(Seaton gnällde inte här heller)
1c Kontakt,
hantering


4


Accepterar, svarar med kontaktbetende
2a Lek 1,
leklust


4


Leker aktivt, startar snabbt
2b Lek 1.
gripande


3


Griper försiktigt eller nyper i föremålet
2c Lek 1,
dragkamp


2


Biter försiktigt, släpper, håller drar ej emot
3a 1 Jakt,
förföljande


4

Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet
(Tar tag bytet, gör ett halvhjärtat försök att ta det med sig men släpper och drar iväg ner i skogen)
3a 2 Jakt,
förföljande


2

Startar med avbryter
(som sagt, något intressantare i skogen nedanför platsen, rusar dit igen efter knappt halva sträckan, svår att kalla in denna gång)
3b 1 Jakt,
gripande


3


Griper tveksamt eller med tids fördröjning
3b 2 Jakt,
gripande


1

Nonchalerar bytet, springer ej fram
(som sagt, något intressantare i skogen nedanför platsen)
4 Aktivi-
tet


5


är orolig, växlar snabbt aktiviteter
5a Avstånd
Lek,
intresse


3


Intresserad, följer figuranten utan avbrott
5b Avstånd
Lek,
hot/aggr


1


Inga skall eller morrningar
5c Avstånd
Lek,
nyfikenhet


5

Går fram till figuranten utan hjälp
(Seaton sprang snabbt! Underligt att hastighet inte finns med här, eftersom det är en avgörande skillnad mellan den hund som "går till fig" och den som springer dit snabbt, mycket viktigt om man vill köra sök med hunden!!!)
5d Avstånd
Lek,
leklust


3


Leker, griper försiktigt, släpper, drar emot
5e Avstånd
Lek,
samarbetet


4


är aktiv mot figurant. Intresse även mot passiv figurant
6a över-
raskning,
rädsla


2


Hukar sig och stannar
(men sedan gick han till linhalaren, och sen såg jag ju inte mer förrän jag fick kalla på honom)
6b över-
raskning,
hot/aggr


1


Visar inga hotbetéenden
6c över-
raskning,
nyfikenhet


2


Går fram när föraren talar till overallen - lockar på hunden
6d över-
raskning,
Kvarstående
rädsla


1


Ingen tempoförändring eller undanmannöver
6e /td> över-
raskning,
kvarstående
intresse


1


Inget intresse på overallen
7a Ljudkäns-
lighet,
rädsla


2


Hukar sig och stannar
7b Ljud-
känslighet,
nyfikenhet


3


Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
7c Ljud-
känslighet,
kvarstående
rädsla


1


Ingen tempoförändring eller undanmannöver
7d Ljud-
känslighet,
kvarstående
intresse


3


Stannar upp, luktar/tittar på ljudkällan minst två gånger
(Gick några steg fram emot skramlet och tittade på det, sniffade i luften mot det)
8a Spöken,
hot /aggr


1


Visar inga hotbetéenden
8b Spöken,
kontroll


4


Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
8c Spöken,
rädsla


2

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
8d Spöken,
kontroll


5


Går fram till spöket utan hjälp
8e Spöken,
kontroll


4


Tar kontakt själv, balanserat
9a Lek 2
leklust


4


Leker aktivt, startar snabbt.
9b Spöken,
Lek 2.
Gripande


2


Griper försiktigt eller nyper i föremålet
10 Skott

1

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd


OneWay's hemsida kan du hitta fler testresultat för Seatons släktingar, både från MH och korningar.

Tillägg.
Bedömaren menade att det bitvis varit svårt att bedöma Seaton därför att han hade koll på allting på en gång, lade märke till allt som hände runtomkring, utan att tappa koncentrationen på själva momenten.
Detta är en av de ting jag är lite kritisk till vad gäller de här testen, eftersom sådant beteende, som inte alls grundar sig i rädsla, kommer att ge samma utslag i bedömningen som de hundar får som kollar in allt därför att de är rädda, eller som inte riktigt vill titta på momenten utan försöker tänka bort det otäcka genom att titta på annat. Har man haft ett antal sinsemellan olika hundar genom åren vet man att det är en mycket stor skillnad mellan de hundar som försöker skärma av sig från obehagligheter genom att titta på annat, än det som verkar lite farligt, och de som bara kollar allt samtidigt för att de är livliga och nyfikna och som förmår hålla flera saker i huvudet samtidigt.
Vad indikerar förresten bedömingen "kvarstående intresse" i skrämselmomenten. är det verkligen alltid samma orsak till att en hund stannar till och sniffar på overallen när den passerar efteråt. Overallen kanske luktar något som hunden blir intresserad av, en annan hund, en person den känner? Det här kan lätt tolkas som att hunden trots allt inte har avreagerat momentet, fortfarande är lite oroad av overallen. För att inte tala om att en annan hund kanske undviker att sniffa på den igen och håller sig till matte för att overallen fortfarande verkar lika oroande, en oro som hunden behärskar genom att bara förtränga den, undvika att titta på den igen.
Nå, nu är det här inte individuella test egentligen, utan test som ska fungera statistiskt. Om en eller annan hund beter sig annorlunda på testet än den brukar göra till vardags, så påverkar detta inte märkbart det statistiska resultatet av ex. test av ett större antal avkommor efter en viss hane, så för aveln är det avgjort ett användbart instrument, men man ska nog som ägare till en hund lita mer till sin egen bedömning av vilken sorts hund man har och inte ta de här testresultaten så allvarligt.
När det kommer till kritan så poppar det ju inte upp overaller titt som tätt och till vardags beter ju vi människor oss helt annorlunda tillsammans med våra hundar än vi gör när vi står där som stenstatyer framför den uppflugna overallen. Med det beteende vi tvingas till under testet signalerar vi faktiskt till hunden att det här är något farligt, något vi varken vågar gå fram till ett ta ögonen ifrån. Endast den unghund som struntar i sin ägare eller som redan vet vad overallen är för något, rusar rakt fram till den utan att vänta på sin ägares initiativ. Unghunden som i sin förare har en klar ledare, som den lärt sig hålla koll på och lita på, väntar helt enkelt tills ledaren tar initiativet och går fram till overallen, eller skramlet.

De översta två diagrammen ovan är hämtade från
Per-Erik Sundgrens sida GENETIKA, och
publicerade här med hans tillstånd.


Till toppen

Sidan utlagd 11/4 2005
Uppdaterad 2/11 2009

Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.