En del av Convoco's hemsidaAtt tolka MH-diagrammen

Innehåll:
Tolkning av rasdiagrammen
Långhårscolliens diagram
Tillverka egna diagram
Olika skalor på diagrammen
Att jämföra med MH-diagram?

Med anledning av att många säger sig ha svårigheter att tolka MH-diagrammen har jag lagt ut en sida med en förklaring av hur de ska läsas och förstås men först några ord om själva testet, för den som inte känner till dessa.

MH, Mentalbeskrivning hund, består av ett antal testsituationer där en bedömare bedömer hundens mentala egenskaper. Bedömaren ger hunden poäng utifrån hur den har betett sig i de olika testmomenten. I princip, men inte helt, får hunden högre poäng i en situationen ju kraftigare den har reagerat. Om den springer undan långt i skrämselsituationerna får den högre poäng här än om den springer undan en kort sträcka, eller inte springer undan alls. Om den har göra lång tid att komma över sin rädsla får den högre poäng än om den kommer över sin rädsla snabbt. Om den springer snabbare efter ett litet byte får den högre poäng än om den springer långsammare eller inte alls.
Hunden kan få bedömningen från 1 till 5. I somliga testsituationer bedömer man flera olika saker, som hur kraftigt hunden reagerar inför en överraskning, hur snabbt den kommer över rädslan om den blev rädd, eller hur snabbt den springer ut till en person (figurant i testet) och hur den sedan beter sig hos denne.
Här kan du se vad de olika momenten, beteckningarna i den yttre ringen, 1a, 2a, 2b, etc., handlarSpindeldiagram

Den gröna färgen i den yttersta ringen (färgerna ditlagda av mig) representerar egenskaper som vi gärna vill se mer av på våra brukshundar, människovänlighet, leklust, nyfikenhet, framåtanda etc., den röda färgen visar på moment där vi vill ha mindre reaktioner, mindre rädslereaktion, mindre reaktion för skott etc.

Till toppen


Tolkning av rasdiagrammen

Rasdiagrammen för brukshundsraserna visar hur en ras avviker från genomsnittet för samtliga bruksraser. År 2004 (i maj) hade man testat drygt 20.000 hundar i brukshundgruppen.

I diagrammen har man satt siffran 0 (noll) på genomsnittet för alla bruksraser. Den mörka ringen i diagrammet som pilen, i bilden högst upp till höger, pekar på representerar det här genomsnittet. På de utstrålande strecken prickar man in bedömningarna för de olika momenten, på den ras diagrammet handlar om. Momentens nummer syns i den yttersta ringen.
Där en ras hamnar innanför nollringen (genomsnittsringen) har rasen fått lägre bedömning än bruksraserna i genomsnitt. Där en ras hamnar utanför nollringen har den fått högre siffror än bruksraserna i genomsnitt.
I rasdiagrammen har vi en ring med 1:or runt diagrammet, vid strålarnas slut.

Ettorna talar om att det är +1 poäng från genomsnittsringen och ut till slutet av strålstrecken och -1 poäng från ringen och till mitten av diagrammet, och att varje streck därför representerar 0,2 i avvikelse från genomsnittet för alla bruksraser (eftersom det finns fem tvärstreck innanför och fem utanför genomsnittsringen och 5 x 02 = 1). Genomsnittet är alltså satt till 0 i diagrammet därför att den ras, vars resultat diagrammet visar och som ligger på genomsnittsringen, avviker med 0 poäng från medelvärdet för alla bruksraser.
Nollringen (=genomsnittsringen) representerar förstås inte bedömningen 0 (noll) på varje moment eftersom det inte finns någon bedömningssiffra noll, ingen hund kan få en nolla om den gått igenom testet. På varje utåtgående streck (de som leder ut till momentets beteckning 1a, 1b, 2a etc., som ju representerar en bedömning vardera,) representerar alltså nollringen olika faktiska bedömningssiffror.

Till toppen
Har alla raser i genomsnitt fått 3,7 i bedömning på ett moment, som exempelvis på 1c, (kontakt, hantering) så representerar ringen för just den bedömningen, just 3,7. I ett annat moment representerar nollringen en annan bedömning, exempelvis på 5b (avstånd,lek- hot/aggression) där nollringen står för 2,8, som är vad samtliga bruksraser fått som bedömning i genomsnitt på den punkten.
På bilden till höger ser man hur skillnaderna illustreras i rasdiagrammen. De röda pilarna pekar på genomsnittsringen, nollringen, och talar om vad den representerar i maj 2004, alltså vad alla bruksraser fick för bedömningar i genomsnitt på dessa punkter. De blå pilarna pekar på några streck på de utstrålande strecken och visar vilka bedömningar en ras har fått i genomsnitt, om rasen i sitt diagram ligger på de här strecken.
Nollringen representerar således olika siffror i de olika momenten/bedömningarna.
Dessutom representerar nollringen olika siffror beroende på vilken ras diagrammets nollring beskriver, som jag återkommer till nedan

Vartefter fler hundar mentalbeskrivs kommer resultaten förstås att variera något mellan åren. Det innebär att nästa år kan siffrorna som representeras i nollringen vara andra än i år, även om det inte torde röra sig om stora skillnader år från år.Till toppen
Bild som visar hur man läser MH.diagrammet

Spindeldiagram


På GENETICA, P-E Sundgrens hemsida, hittar man uppgifter om genomsnittsvärdena för raserna. Länk dit finns nederst på sidan. Listorna med genomsnittsbedömningarna får man med, i PDF-format, om man laddar ner resultaten för någon ras.


Närmare titt på långhårscolliens diagram
Nu kan vi titta på långhårscolliens diagram och se vad det betyder. I diagrammet till höger, den gula ringen, har jag, för överskådligheten, bytt ut ettorna i rasdiagrammet (se första bilden ovan) mot de bedömningar (poäng) som alla bruksraser har fått i genomsnitt på varje moment, alltså vad nollringen står för i varje strålstreck i maj 2004.

Varje steg på strålarna betyder alltså en avvikelse från genomsnittspoängen för alla raser med 0,2 poäng.
Om vi tittar på momentet 1c ex. så ligger alla raser på 3,3 i genomsnitt (den gula ringen), och collien ligger ett halv steg innanför noll-ringen, den avviker negativt med hälften av 0,2, vilket ger 0,1. Collien ligger då på 3,3 - 0,1 = 3,2 poäng i denna bedömning.
I momentet 7c, ligger alla rasers genomsnitt på 1,6, och långhårscollien på tredje strecket på plussidan, alltså 3 x 0,2 i avvikelse vilket blir 0,6. Lägger vi 0,6 till 1,6, ligger således collien på 2,2 i denna bedömning, i genomsnitt.
Ett exempel till: Moment 8a. Här ligger alla raser på 2,4 i genomsnitt och collien ligger 2,5 steg innanför genomsnittsringen, alltså 2,5 x 0,2 = 0,5 poäng lägre, dvs på 2,4 - 0,5 = 1,9 poäng i genomsnitt.Till toppen
Spindeldiagram

(Siffrorna i den gula ringen hittar man i listorna över de olika rasernas bedömningar, som kan hämtas från GENETICA. Ladda ner en av rasernas MH-resultat i PDF så följer en lista över samtliga raser med. Länk till Genetica finns nederst på denna sida)


Tillverka egna diagram
Här har vi en jämförelse mellan korthårscollien och långhårscollien. Långhårscollien representeras av den svarta ringen och korthåren av spindeln.

Detta diagram är tillverkat manuellt. Det görs inte av P-E Sundgrens MH-program. Om man vet hur diagrammen är uppbyggda och har tillgång till bedömingsresultaten, kan man lätt tillverka vilket diagram man vill och jämföra vilka hundar/grupper/kullar eller raser som helst.

Nedan finns länkar till färdiga och tomma cirkeldiagram som man kan ladda ner och fylla i manuellt.Jag vill emellertid reservera mig för eventuella fel i de egentillverkade diagrammen eftersom de är gjorda manuellt och det är lätt att läsa fel i tabellerna. Jag är tacksam om påpekanden om fel i diagrammen om sådana upptäcks.Till toppen
Spindeldiagram


Olika skalor på diagrammen
Några exempel

Eftersom de individuella skillnaderna är större än skillnaderna mellan raserna, så räcker inte diagrammet till för alla individer om man bara har 0,2 i skillnad mellan varje steg på strålarna.
I de individuella diagrammen är avståndet från genomsnittsringen (som här representerar rasens genomsnitt) till slutet av strålstrecket = 3 istället för 1, som i rasdiagrammen. I dessa diagram är varje steg därmed inte 0,2 i skillnad, som det är i rasdiagrammen, utan 0,6 (eftersom 5 x 0,6 = 3). Så måste man göra om en enskild individ har reagerat kraftigt, skiljer sig kraftigt i bedömningen från rasens genomsnitt (på ett eller flera moment), annars skulle individen hamna utanför diagrammet.
I kull/gruppdiagrammen(där nollringen också reprsenterar rasens genomsnitt) finner vi 2:or i sifferringen. Då innebär varje streck på strålarna istället en skillnad på 0,4, eftersom skillnaden mellan genomsnittsringen och slutet av strålstrecken är 2 i det fallet (och 5 x 0,4 = 2).
Ju fler hundar man har i ett diagram, desto närmare genomsnittsringen kommer deras genomsnittsbedömning nämligen att ligga. Genom att standardisera diagrammen på det här sättet vinner man fördelen att enskilda individer inom en ras alltid kan jämföras med enskilda andra individer inom samma ras, enskilda kullar/grupper med andra enskilda kullar/grupper inom samma ras, liksom raserna kan jämföras direkt med varandra.
Man förlorar dock lite i exakthet i vissa fall eftersom skillnaderna "ser" mindre ut (vid en första anblick) ju högre siffror det står i den yttre ringen, eftersom varje steg på strålstrecken då representerar ett större tal.
Till toppen

Överst till höger ser vi ett par exempel, min egen Seatons (OneWay's Secret Agent) diagram, dels hur det skulle se ut med 1:or runt ringen, alltså med avvikelse från genomsnittet med 0,2, dels hur det skulle se ut med 2:or och en avvikelse på 0,4. (Den gula ringen är ditsatt för att visa var diagrammet slutar.) I somliga moment hamnar Seaton utanför diagrammet i de här skalorna varför man måste gå upp till en skala där varje strålstreck innebär en 3:a.
I själva verket går det inte att sätta in honom i dessa diagram alls eftersom man inte kan gå längre ner på minussidan än till -1 respektive -2 och Seaton hamnar innanför den innerst ringen här i vissa moment, på en punkt som inte får plats i diagrammet. Man skulle behövt göra flera streck även på minussidan alltså.

Not: Det finns förstås individer som ligger så nära genomsnittet att de skulle kunna få plats i diagram med 1:or eller 2:or också, för jämförelsemöjligheternas skull har de tydligen ändå alltid 3:or runt ringen och ligger på en skala deras resultat egentligen inte kräver.)

I diagrammet nedan har jag jämfört Seatons resultat med genomsnittet för långhårscollies, något man också måste konstruerar ett eget spindeldiagram för att kunna göra eftersom man jämför en hund i en ras med hundar i en annan ras
(Korthårig och långhåriga collie är visserligen samma ras, men i MH-sammanhang redovisas variteterna var för sig, som om de vore olika raser).


Spindeldiagram

Och här är Seatons standarddiagram

bild

bild
Diagrammet med
1:or runt ringen

bild
Diagrammet med
2:or runt ringen


Så kan vi jämföra Seatons resultat med schäferns genomsnitt i två olika skalor för att se skillnaden. Här visar jag först den skala som visar skillnaderna tydligast, en med 2:or runt ringen (trots att det handlar om ett individuellt diagram).

I diagrammet till vänster är det alltså bara 0,4 i skillnad mellan strecken.
I diagrammet till höger ser vi samma bedömningssiffror instoppade i ett diagram med 3:or och 0,6 mellan strecken.
Det går inte att sätta in hans resultat i ett diagram med 1:or. Det får inte plats där pga skillnaderna mellan hans resultat och schäferrasens genomsnitt.

Spindeldiagram Spindeldiagram


Till toppen


Vad kan man jämföra med hjälp av MH-spindlarna?

De traditionella diagrammen är så konstruerade att man direkt kan jämföra:
  1. olika bruksraser (genom att lägga två bruksrasdiagram bredvid varandra).
  2. enskilda raser med genomsnittet för alla bruksraser (den inre ringen)
  3. Enskilda kullar/grupper/individer av samma ras med rasgenomsnittet (den inre ringen)
  4. enskilda kullar/grupper av samma ras (genom att lägga diagrammen bredvid varandra).
  5. enskilda hundar av samma ras (genom att lägga diagrammen bredvid varandra).

Man kan inte direkt jämföra:
  1. om två diagram inom samma ras har olika siffror i sifferringen
  2. en enstaka individ med genomsnittsresultatet för en kull/grupp inom rasen
  3. hundar/hundraser i olika grupper, ex. sällskapshundraser med bruksraser.

Det ska också sägas att det finns enstaka hundar som är så extrema i förhållande till sin ras genomsnitt att de egentligen inte får plats ens i ring med 3:or runt , utan att man behöver gå upp till fyror för att få plats med dem inom diagrammet. Jag har sett ett sådant, där stjärnan mycket riktigt sköt utanför skalan på strålstrecket i ett moment. Men detta torde vara mycket ovanligt.

Om man kan konstruera egna spindeldiagram har man förstås möjlighet att jämföra vilken hund/vilka hundar med vilka andra hundar eller raser man vill.

Den som inte har datorprogram för att göra detta kan ladda ner spindlar att fylla i manuellt här.

Men så här kan man också göra diagram över MH-resultaten. Här ser man också Collien jämförd med några sällskapshundsraser.

Nederst på den här sidan: Några uppfödare med bra MH-resultat (Samma som på sidan "Om Collies och MH-testen" i menyn)

Länk till GENETICA

SKK Hunddata

Till toppenUtlagd i maj 2004
Ändrad 6/1 2005

Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.