Du är på Convoco's hemsida

Några tips till den som tänker köpa en collievalp

foto

Jag hoppar över allt det där som man normalt får läsa om när man ska tipsas om valpköp, att man ska ha tänkt igenom saken, veta vad man vill ha sin hund till, att man kan ta hand om den på bästa sätt etc. Här förutsätter jag att alla sådana frågor och funderingar redan är avklarade och att läsaren redan har bestämt sig för att köpa en collievalp. Så frågan är, vad ska man speciellt tänka på när man köper en collievalp?


God mentalitet på föräldrarna
Eftersom collies inte sällan är ängsligare av sig än andra bruksraser, jämsöver, och det är ganska jobbigt att leva med en hund som blir rädd för allting, när det åskar, när det smäller, när den kommer till nya platser, när den träffar främmande människor, i värsta fall när man tappar ett kastrullock i golvet, ska man vara noga med att kontrollera valparnas bakgrund, hurdana föräldrarna är i det avseendet? Mental stabilitet är starkt ärftligt nämligen men det finns uppfödare som mycket målmedvetet går in för att avla fram collies som är stabilare. Får man en stabil collie, det finns ganska många sådana också, har man en fantastisk hund.

Man ska alltså absolut kräva att få träffa modern till valparna. Hon ska vara glad och öppen. Hon får vara relativt ointresserad av främmande personer men får inte bli rädd, inte backa undan med svansen mellan benen och absolut inte ragga eller morra. Vill du ha en riktigt tillgänglig valp ska du köpa valpar efter en tik som hälsar glatt och som visar med hela kroppen att hon tycker det är väldigt roligt att träffa just dig, valpspekulanten.
Det bästa är förstås att man även får tillfälle att träffa pappan men det låter sig ju ofta inte göras eftersom han kan bo någon annanstans, kanske 50 mil bort. I så fall ska man försöka ta reda på hans meriter. Viktigast härvidag, om man inte är speciellt intresserad av utställningar, är att han är MH-testad (MH=Mentaltest-hund) med gott resultat och gärna också korad (Korning= ett lite hårdare mentaltest som dock inte är lika pålitligt vad gäller resultaten eftersom bedömningarna inte är lika standardiserade på korning som på MH-testen, se nedan).
Valpen själv ska förstås vara framåt och nyfiken och hälsa på dig direkt och utan att tveka. Köp för allt i världen inte valpen som går undan eller som backar eller kryper ihop med svansen mellan benen och ser olycklig ut när du vill hälsa. Den valpen blir bara till bekymmer för dig. Akta dig alltså för att köpa valpen som du tycker synd om. Det är synd om den om den är rädd och den kommer att må dåligt av sin rädsla hela livet och du kommer att må dåligt med hunden! Du vill nog ha en hund att glädjas över och tillsammans med, inte en att lida med!
Till toppen

Vad är mentalbeskrivning (MH)?
Alla avelshundar inom collierasen måste MH-testas (mentaltestas) idag men resultaten kan variera oerhört. Dessvärre visar MH-testen att collies i allmänhet är avsevärt mycket räddare av sig än andra bruksraser, och att de ofta saknar framåtanda och nyfikenhet. Men det finns ganska många undantag. Dessa finner man oftast hos de uppfödare som prioriterar mentaliteten och som försöker avla endast på mentalt stabila collies. En stabil collie är en härlig hund att leva med. Lättlärd, gladlynt, vänlig mot allt och alla. En rädd och ängslig collie kan bli en pina att leva med. Man kommer att älska den hunden också, men hela livet förändras eftersom man snart har anpassat alla sina verksamheter efter vad hunden klarar av. De som först haft en mentalt svag collie och sedan får en stabil sådan brukar säga att de inte visste att det kunde vara så roligt att han en collie.

Generellt kan man nog säga att den uppfödare som gärna visar MH-resultatet, som man förstås ska be att få se, troligen har ett bra sådant, medan den uppfödare som inte nämner testet eller resultatet eller som försöker förklara varför hunden inte var så bra på testet, "den var sjuk, den var ur gängorna den dagen, man kan inte lita på testen, det säger ingenting om hurdan hunden är till vardags", nog försöker prata bort eller dölja att föräldern inte är så stabil som en avelshund borde vara. Min rekommendation: Köp inte en collievalp av den senare uppfödaren.
MH-resultat kan man få fram på SKK:s hemsida, SKK hunddata. Här får man siffrorna, poängsummorna på de olika bedömningarna. Ju mer en hund har reagerat på ett moment ju högre poäng har den på detta moment. Alltså bör hunden ha ganska låga poäng på rädsleskapande moment, ja på sådant man inte vill ha på hunden, och ganska höga på aktivitet, nyfikenhet, eller just på de egenskaper man vill ha hos sin blivande hund.

De siffror man får fram via SKK Hunddata säger emellertid inte så mycket om man inte är van att läsa MH-resultat. För att lättare kunna göra jämförelser, se var föräldradjuren står i jämförelse med andra testade collies, som är det väsentliga i sammanhanget, är det bra att kunna titta på spindeldiagrammen över föräldradjuren. Diagram över enskilda individer finns inte på nätet dock och i det fall uppfödaren inte har, eller inte kan skicka eller mejla över sådana, kan man ta kontakt med Svenska Collieklubbens registerkommitté och be att få sig tillsänt MH-diagrammen över föräldradjuren till den valp man är spekulant på. Men kan också gå in på SKK:s hemsida och ta fram informationen därifrån.Det är speciellt viktigt att man kontrollerar föräldradjuren vad gäller "rädslor" och "kvarstående rädslor". Livlighet och annat kan man ju ha olika åsikter om och här väljer man föräldradjur med den profil man själv vill se hos sin collie.
Till toppen

Men det är svårt att tolka diagrammen om man inte är van vid att göra det. Enbart rädslereaktionerna säger inte allt om hundarna. Man måste också titta på deras förmåga att komma över sin rädsla. Mycket livliga hundar kan exempelvis reagera kraftigt på skrämselmomenten, på grund av sin livlighet, men om de är mentalt stabila kommer de snabbt över sina rädslor. Det är således en stor skillnad mellan hundarna som både blir mycket rädda och har svårt att avreagera och de hundar som reagerar starkt på skrämselmomenten men som avreagerar snabbt och effektivt. De senare brukar dessutom reagera mindre för överraskande händelser när de bli äldre och mer erfarna. Hundarna är nämligen ganska unga när det testas.

Spindlarna nedan visar två fiktiva hundars avvikelse från rasmedelvärdet, som är den svarta ringen i mitten av diagrammet. Ligger hundarna innanför denna ring har de reagerat mindre, utanför mer än rasen i genomsnitt på de olika momenten. Idealet för en brukshund är mindre på de röda områdena och mer på de gröna men idealhunden finns inte!

bild bild Den övre spindeln till vänster visar en livlig hund med stora reaktioner på skrämselmomenten men med snabb och effektiv avreaktion.
Den undre visar en mycket mindre livlig och lekovillig hund som blir lika rädd men som har stora svårigheter att komma över sin rädsla. Det här visar att man som valpspekulant inte behöver vara rädd för allting på den röda sidan (färgerna i ringen är ditsatta av mig och de finns inte på de odinarie diagrammen).
Den övre hunden är troligen en stabil hund som det är roligt att arbeta med och den ska man inte döma ut. Den undre skulle jag däremot akta mig för att köpa valp efter.
Till toppen


Här kan du se vad de olika momenten handlar om

Det gäller dock att använda sitt sunda förnuft och att själv bedöma tiken, om man tycker om henne eller inte. Man ska också veta att det är stora individuella skillnader mellan valparna i samma kull, så mammas eller pappas diagram, hur bra de än är, ger inga garantier för någonting. Man får helt enkelt skaffa sig den information man kan få om tiken, om hundarna kring henne, om hennes upppfödare, och sammanväga denna information med de egna intrycken, åsikterna och den egna känslan.
Till toppen


MI (mentalindex) ett nytt mentalmått
Under de senaste åren har SCK, tillsammans med forskare från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) arbetat fram ett nytt statistiskt mått på hundarnas mentalitet som tar hänsyn till hundens omgivning, till föräldrardjur, kullsyskon ex. Det baseras på resultaten i MH-beskrivningen av hundarna. Detta mått ger en säkrare förutsägelse om valpens framida mentalitet, även om inte heller detta ger någon fullständig garanti.

Här har man delat in hundens egenskaper i fyra grupper, Nyfikenhet/orädsla, socialitet, jaktintresse, lekfullhet och dessutom skott.

På SCK:s hemsida pulibceras listor över alla testade hundar som har ett MI.

På MI ligger rasens genomsnitt på 100. Ska man kunna förbättra rasen måste uppfödare välja att avla på hundar som har MI som är högre än 100 alltså. Man ska också veta att 100, colliens genomsnitts-MI, innebär svagare mentalitet än övriga rasers, både bruksraser och sällskapshundraser, vilket man bara kan utläsa ur MH-statistiken.

Observera dock att man inte kan begära att föräldradjuren ska vara bättre än genomsnittet i alla moment. Sådana hundar finns nästan inte, varken inom collierasen eller inom andra hundraser och finns de är de lika svåra att komma över som det är att få högsta vinsten på Lotto. Men man gör klokt i att bara köpa valpar efter individer som i alla fall inte är svagare än genomsnittet för rasen i de flesta eller flera av de moment som gäller rädslor och kvarstående rädslor och framför allt inte om de har stora svårigheter att komma över sina rädslereaktioner.
Kanske säger diagrammen och MI mer om uppfödaren än om den framtida valpen, eftersom de visar om uppfödaren i alla fall försöker att avla på hundar som är bättre än genomsnittet i de viktiga avseendena.

På sidorna Om Collies och MH samt Att tolka MH-diagram, i menyn till vänster, kan du läsa mer om att tolka diagrammen
Till toppen

Vad är en Korning?
Korningen är ett lite tuffare mentaltest än MH. MH gör man när hunden är i ettårsåldern, korning kan man göra från det hunden är två tills den fyllt fyra år. I MH-testen handlar det inte om att bli godkänd eller underkänd som det gör i korningen.

Nu ändrade man korningsreglerna och bedömningen för några år sen. Tidigare gällde det att hunden måste ha 100 poäng minst för att bli godkänd på korning och kunna kallas "en korad hund". Idag gäller att hunden måste komma upp till minst 300 poäng (som ska vara fördelade på visst sätt)

Det stora flertalet av alla collies klarar inte av att bli godkända på en korning och det är endast en liten del av alla collies som kommer till en korning. Korningen är dessvärre inte lika pålitlig som MH-testet, eftersom bedömningen kan variera mycket mer mellan bedömarna än vad som är fallet med MH-testet, trots att man har en bedömare bara vid MH och två på korning. Dessutom behöver en hund inte vara mentalt dålig för att den inte är korad eller inte lyckats komma upp till de 300 (eller om tidigare testad) 100 poängen. Dock kan man generellt säga att en korad collie ganska säkert är en stabil hund, även om bedömningen av de enskilda egenskaperna kanske inte ska tas så allvarligt.
Till toppen

bild

Om utställningsmeriter
Somliga uppfödare är mycket intresserade av att ställa ut sina hundar och framhåller gärna att hundarna har utställningsmeriter, exempelvis att de är fullcertade. Det innebär att ett antal utställningsdomare har bedömt att hunden är mycket vacker, men det säger ganska lite om hundens mentalitet, som är det viktigaste om hunden ska fungera som familjehund i huvudsak, eller om man skulle bli intresserad av att tävla i lydnadsdressyr eller gå på bruksprov med hunden. Man ska alltså inte falla i farstun för utställnignsmeriter. Om man däremot i första hand vill ha en hund att gå på utställningar med, för att man tycker att det är roligt att ställa ut hundar, då ska man förstås köpa valp efter högt utställningsmeriterade föräldrar.
Till toppen

Arbetsmeriter av olika slag
Arbetsmeriterade hundar är ofta hundar med god mentalitet. De flesta som är svaga eller mycket svaga, klarar inte av att gå på lydnadstävlingar, brukstävlingar eller vallhundsprov, som är de vanligaste arbetsmeriterande proven/tävlingarna (prov och tävlingar är samma sak här). De hundar som gjort bra ifrån sig på sådana tävlingar har visat att de är läraktiga och stabila nog att orka med en tävling. De kan också ha visat att de är livliga till temperamentet. Allför loja hundar klarar inte heller av de här proven, även om hundarna inte måste vara superlivliga (som exempelvis bordercollies är) för att klara dem.
En hund som tävlar i bruksprov måste dessutom vara skottfast, annars klarar den inte av att ligga plats för skott, som man gör i bruksproven från lägre klass (se avsnitten om bruksprov på denna hemsida). Lydnadstävlingar och vallhundsprov däremot, testar inte skottberördheten hos de tävlande hundarna.
De flesta collieuppfödare tävlar inte med sina hundar i någon av dessa grenar (men det finns de som gör det - dem ska man beundra). Det innebär dock inte nödvändigtvis att deras hundar inte skulle klara av att tävla i någon av dem. Det är dock för det mesta valpköparna som tävlar med hundarna så kolla istället upp hur många arbetande hundar det finns runtomkring föräldradjuren, syskon, andra avkommor etc.
Till toppen

bildOm skotträdsla
Dessvärre är många collies skottberörda, många blir det dessutom mellan ett och två års ålder, och en alltför stor del av dem är rent skotträdda. Det senare är tråkigt eftersom de mår mycket dåligt under nyårsfirandet och påskfirandet exempelvis, och dessutom är många av de här hundarna också rädda för åska. Man mår själv inte så bra när man ser att ens hund lider och det är avsevärt mycket bekvämare att leva med ett skottfast hund än med en som är skotträdd. De berörda är lite bättre än de senare. De blir inte hysteriskt rädda, man bara ser på dem att de blir illa berörda. Så ska man öka sina chanser att få en skottfast collie bör man köpa valpar efter föräldrar som är skottfasta. Det kan krävas att man hör sig för om föräldrarna på flera ställen ibland, eftersom det förekommer att uppfödare inte är helt uppriktiga härvidlag. Har de en skottberörd eller skotträdd modertik så kan man förvänta sig att de börjar ursäkta denna egenskap hos hunden, den är egentligen skottfast men råkade ut för si eller så och sedan dess är den skottberörd. Sanningen är emellertid den att den skottfasta hunden inte blir skottberörd av just det som den här hunden blev skotträdd på grund av.
Sedan ska man veta att skottberördhet är en så spridd egenskap i rasen att det inte alltid hjälper att föräldrarna är skottfasta. Men det ökar i alla fall sannolikheten för att valpen inte ska bli skottberörd eller rent skotträdd, och ofta blir valpar efter skottfasta föräldrar i alla fall inte lika rädda för skott som de som är fallna efter skotträdda föräldrar.
Till toppen

Övrigt att kontrollera:
För övrigt ska man kontrollera valparnas ögonstatus. Collierasen är drabbad av en ögondefekt som kallas CEA (Collie Eye Anomaly). Det är ett samlingsnamn för flera olika ögondefekter, som kan ses redan på de små valparna. Därför ögonspeglar alla seriösa collieuppfödare sina valpar innan de säljs och lämnar med veterinärintyget på ögonstatusen på valpen.
Den lindrigaste formen kallas CRD. Den ger inga poblem för hunden och förändras inte under hundens livstid. Man har diskuterat om den ger nedsatt syn, men inte kunnat konstatera att så är fallet. Hundarna verkar inte ha några som helst men av defekten. Den förekommer i olika grader, från lindrig till kraftig. Själv bryr jag mig inte om om min collie har CRD. Jag anser att defekten egentligen endast är intressant för uppfödare eftersom man som uppfödare helst vill avla på hundar som är ua (utan anmärkning), men jag har använt hundar med CRD i avel, dock alltid tillsammans med en hund som är ua. CRD förekommer på hälften av alla collies ungefär och man tror inte att det finns en enda genetiskt fri hund i det avseendet.
Colobom är en svårare defekt inom CEA-komplexet. Det är en grop i ögonbottnen där näthinnan kan lossna. Även colobomen kan vara olika stora. Ett litet colobom är heller ingenting att oroa sig över men ett stort sådant kan i värsta fall, vid ex. hårt slag mot huvudet, resultera i en total näthinneavlossning med blindhet på ögat som följd. Jag har dock aldrig träffat någon hund som drabbats av detta. Hundar med colobom bör inte gå i avel men de som har defekten brukar inte visa några allvarliga symtom de heller, så hittar jag en bra valp som har ett colobom drar jag mig inte för att köpa den, om jag inte ska ha en collie för avel.
Så har vi den allvarligaste yttringen av CEA, näthinneavlossning. När hunden har en sådan kan man räkna med att den är blind på det drabbade ögat. Normalt sett klarar sig en hund bra med ett öga men den löper ju en lite större risk att drabbas av total blindhet om den skadar det friska ögat exempelvis. Har valpen näthinneavlossning på båda ögonen, vilket inte är så vanligt, avlivas valpen och säljs därmed aldrig eftersom den kan antas vara totalt blind En hund med näthinneavlossning ska absolut inte gå i avel och den bör säljas till nedsatt pris, vilket man däremot inte kan kräva vad gäller CRD och colobom, som ju hunden normalt inte lider av och ingen uppfödare säljer annat än sällskapshundar, eftersom ingen kan garantera något för den vuxna hunden, varken vad gäller mentalitet eller utseende.
Till toppen

HD (Höftledsdysplasi)
Föräldrarna bör vara HD-fria, liksom hundarna runtomkring valpen, far/morföräldrar etc. HD är starkt ärftligt och en hund med HD ska absolut inte gå i avel. Kontrollera således att ingen av föräldrarna har HD eller föräldrarnas syskon (om de är röntgade förstås, vilket inte alla är) eller föräldrar.
För övrigt finns det förstås andra sjukdomar som kan drabba collievalpen så småningom, även om collien är en relativt frisk ras, jämfört med flera av de andra bruksraserna.
Till toppen


Slutligen:
Mina råd i sammandrag: Kolla upp föräldradjuren ordentligt, deras meriter, MH-resultat, om de är korade (bra om de är det) om de är bruksmeriterad (bra om de är) eller har tävlat i lydnad (likaså bra). Kolla helst också upp andra valpar från samma uppfödare eller efter föräldrarna, liksom den tilltänkta uppfödaren, om det är en som tar alla sina hundar till MH-test, eller bara dem som han/hon måste testa. Kolla, om det går, hur tidigare valpar från uppfödaren, har utvecklats (be om namn på valpar från uppfödaren som MH-testats redan ex och kolla deras test på SKK:s hunddata/länk "tävling"), eller om tiken haft tidigare kullar, hur dessa har blivit, deras resultat på MH.

Du ska leva med din hund 10-15 år. Köp inte valpen nästgårds bara för att det är det enklaste. Åk lite längre om det krävs för att få en bra och lovande valp och titta inte så mycket på priset. En billig valp kan bli en dyr valp. Inköpskostnaden för en valp är en liten summa i förhållande till vad hunden kommer att kosta under sin livstid.

Dock, en hund är inte en symaskin. Att köpa valpar efter mycket bra föräldrar ger ingen hundraprocentig garanti för att ens valp ska bli bra, som redan påpekats, men man ökar sannolikheten för att få en bra valp om man köper en efter bra föräldrar. Seriösa uppfödare gör vad de kan för att föda upp friska och sunda hundar och mer kan man inte begära av dem än att de inte använder mentalt svaga eller sjuka hundar i aveln. Ovanpå detta kan man bara hoppas, och som sagt, för det mesta faller valpköpet väl ut om man har vidtagit rätt åtgärder och har kollat upp uppfödaren och den valp man köper men och har man maximal otur så har man. Det har de flesta dock inte - så lycka till med collievalpköpet. En bra collie är en underbar familjehund, en fantastisk kamrat och en bra brukshund.

VALPKÖPARE - STÄLL KRAV PÅ DIN UPPFÖDARE, KÖP BARA VALP AV DE UPPFÖDARE SOM ENDAST ANVÄNDER STABILA COLLIES I AVELN!

Du kan kontrollera mycket på SKK Hunddata
Till toppen
 

Innehåll

 Om föräldrarnas mentalitet
 Vad är MH?
 Tolka MH-diagram
 Svårt att tolka MH 
 MH moment
 MI, nytt mentalmått
 Vad är korning?
 Om utställningsmeriter
 Om arbetsmeriter
 Om skotträdsla
 Övrigt att kontrollera
   CEA
   CRD
   Colobom
   Näthinneavlossning
Höftledsdysplasi
 Slutligen
 Valpköpare ställ krav!

Länk till GENETICA


Utdrag ur gästboken
2005-03-25

Hej Kerstin!
Vad glad jag blev när jag hittade din hemsida! Förlorade min collie för snart ett år sedan. Hon var en riktig följeslagare. Underbar! Var hittar man en ny mentalt stabil collie? Fick många ledtrådar och länkar på din hemsida, för att inte tala om motvallsbloggen!!!!
Tack!
Gertrud Thames


2005-03-21

Hej Kerstin!
Jag hoppas innerligt att alla som tänker köpa collievalp läser din information om MH-spindlarna och collieaveln och väljer föräldradjur med omsorg. Ha en skön vår. Väderspåmännen har lovat att den kommer denna vecka.
Hälsningar
Lolo Hawkins2005-01-24

Hej!
Vad bra tips du skrev angående att köpa collievalp. Dessutom ett stort + att du skrev att valpköpare ska ställa krav! Och jättebra att du är så noga med mentaliteten! Tänk vad bra det vore om fler uppfödare resonerade som dig!
Elin Themer


Sidan utlagd 2/5 2004
Uppdaterad 11/5 2013 samt 17/6 2013


Information om cookies