Kvinnan - Djur eller människa?"
en nätbok från nättidningen alba
av Kerstin Berminge
(FD/vetenskapsteori)

Denna sida i helt/nytt fönster

 

LITTERATUR

 

Aftonbladet, diverse artiklar, se noter.

Ahrendt Hanna, 1992, Den banala ondskan. Eichmann i Jerusalem, Daidalos förl, tryckort Uddevalla.

Ambjörnsson R / Elzinga A, 1987, Tradition och Revolution, huvuddrag i det europeiska tänkandets historia, Lettura förl. Avesta.

Arrhenius Sarah, En riktig kvinna, Atlas förl. Stockholm 1998.

Ash J E, 1951, "Effects of Group Pressure upon the Modifcation and Distortion of Judgement", i Guetzkow ed. Groups, Leadership, and Men, Carnegie Press, Pittsburg.

Barnes Barry / Edge David, 1982, Science in Context. Readings in the Sociology of Science, The Open Univ. Press, Stratford, England.

Berminge Kerstin‚ 1978, Konrad Lorenz etologi och aggressionsteori. Rpt. 38 Serie 2‚ Institutionen för Vetenskapsteori, Göteborg.

- 1988, Två etologer. En vetenskapsteoretisk analys av Konrad Lorenz forskarutveckling jämförd med Niko Tinbergens. Avhandling, Rpt. 153. Institutionen för Vetenskapsteori‚ Göteborg.

- 1990, Evolutionsepistemologin som vetenskap och ideologi. Rpt. 162. Institutionen för Vetenskapsteori‚ Göteborg.

– 1993, 1996, Biologin som vapen mot kvinnan. En vetenskapsteoretisk diskussion om hur biologin använts för att ge könsfördomar en vetenskaplig legitimitet, Rpt. 182, Institutionen för Vetenskapsteori, Göteborgs universitet, Göteborg.

Bernal Martin, 1997, Svart Athena. Den klassiska civilisationens afroasiatiska rötter. Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm.

Björk Nina, 1996, Under det rosa täcket, Wahlström & Widstrand, tryckort Borås.

Boake Christine R B, ed.1994, Quantitative Genetic Studies of Behavioral Evolution, The Univ. of Chicago Press, Chicago and London.

Boreus Kristina, 1994, Högervåg nyliberalism och kampen om språket i svensk offentlig debatt 1969–1989. Tidens förl. Stockholm, tryckort Falun.

Borgström Johan, 1996, Hermans historia, Trebetygsuppsats vid Institutionen för Vetenskapsteori, Göteborg.

Bornstein Set, 1995, Sarcoptes scabei infections of the domestic dog, redfox and pig. Clinical and seriodiagnostic studies, Dept of Veterinary Microbiology, Section of Parsitology, Swedish University of Agriculture Sciences and National Veterinary Institute, Uppsala, Sweden.

Bowler Peter J, 1989, Evolution. The History of an Idea, Univ. of Calif. Press, Berkely, Los Angeles, California.

Brante Thomas, 1984, Vetenskapens sociala grunder, Kristianstad.

Burke Edmund 1982, Reflektioner om den franska revolutionen‚ Stokholm.

Bäumer–Schleinkofer Änne, 1995, Nazibiology and Schools, Peter Lang Verl. Frankfurt am Main.

Caplan A L‚ l978, The Sociobiology Debate. New York.

Carey Alex, Taking the Risk out of Democracy

Carlsson Arvid/Carlsson Lena, 1988, Hjärnans budbärare. Forskningens Frontlinjer, Allmänna Förlaget, Stockholm, tryckort Uddevalla.

Cheney D.L / Seyfarth R M, 1992, How the Monekys See the World. Inside the Mind of Another Species, Univ.ogf Chicago Press, Chicago, London

Cherfas Jeremy, 1986, Så skapade människan livet, Legenda förlag, Stockholm.

– / Gribbin J‚ 1982, The Monkey Puzzle‚ London.

Cheverud M / Moore A J, 1994, "Quantitavie Genetics and the Role of the Enviroment Provided by Relatives in Behavioural Evolution", i Boake Christine R B, ed.1994, Quantitative Genetic Studies of Behavioral Evolution, The Univ. of Chicago Press, Chicago and London.

Cooper G, 1993, "The Competition Controversy in Community Ecology", in Biology and Philosophy,  no. 4, Oct. 1993.

Costeau - Diolé‚ 1978, Delfiner, Hälsingborg.

Dagens nyheter, diverse artiklar. Se noter

Dahl Georg‚ 1973, Från mitt afrikanska vattenhål‚ Stockholm.

Darwin Charles‚ 1976, Om arternas uppkomst, Lund.

-1981, The Descent of Man and Selection in Relation to Man, Princeton Univ. Press.

Davis L W‚ 1974, Go Find!‚ Training Your Dog to Track‚ New York.

Dawkins Richard‚ 1978, The Selfish Gene‚ Paladin.

– 1988, The Blind Watchmaker, Penguin Books, London

Deichmann Ute, 1996, Biologists under Hitler, Cambridge, Mass. London.

Dennet Daniel C, 1996, Darwin's Dangerous Idea. Evolution and the Meaning of Life. Penguin Books, England.

Desmond Adrian‚ 1979, The Apes Reflexion‚ London‚ Melbourne‚ New York.

Desmond Adrian & Moore James, 1991, Darwin, Penguin Books, England.

Dewsbury Donald ed.1989, Studying Animal Behavior, Autobiographies of the Founders, Univ.of Chiocago Press, USA

Djur och Beteende / i Serien: Mellan Himmel och Jord.

Douglas-Hamilton I‚ 1975, De vilda elefanterna‚ Stockholm

Eccles J C, 1991, Evolution of The Brain. Creation of the Self, Routledge, London, New York.

Egidius Henry‚ 198l, Människans natur i biologiskt och socialt perspektiv, Lund.

Eibl–Eibesfeldt I ed, 1983, Das Wirkungsgefüge der Natur und das Schicksal des Menschen:, Piper Verlag, München.

Eldredge Niles, 1985, Unfinished Synthesis. Biological Hierarchies and Modern Evolutionary Thought, Oxford Univ. Press, Oxford.

Fagerström Tomas; 1995, Den skapande evolutionen, Forsknings frontlinjer, Liber förlag, Stockholm.

Faludi Susan‚ 1992, Backlash. Kriget mot kvinnorna‚ Finland. Feyerabend Paul, 1977, Ned med metodologin, Raben & Sjögren, Stockholm.

Fichtelius K E /Sjölander S, l976, Människan‚ kaskelotvalen och kunskapens träd‚ Stockholm.

Foley Robert, 1997, Humans before Humanity, Blackwell Publ. Great Britain.

Folin Svante‚ 1983, Den påklädda apan. En polemisk introduktion till sociobiologin‚ Kristianstad.

Forskningsrådsnämnden 1995, Det obegripliga våldet, Källa /46, FRN, Solna.

Forsman Birgitta‚ 1992, Djurförsök, Forskningsetik, politik, epistemologi, Göteborg.

Fossey Dian‚ 1984, De dimhöljda bergens gorillor‚ Helsingborg.

Freuchen Peter‚ 1975, Min grönländska ungdom‚ Lund.

Fromm Erich‚ 1976, Den destruktiva människan‚ Stockholm.

Frängsmyr Tore‚ 1980, Framsteg och förfall‚ Falköping.

Fäldt Lars‚ 1976, Förstå din hund‚ Hunden i fokus-serien‚ Handen.

Galdikas Biruté M F, 1995, Reflections of Eden, Guernsey Press, Great Britain.

Giere Ronald N, 1988, Explaining Science. A Cognitive Approach, Univ. of Chicago Press, USA.

Gillie O‚ 1978, Who Do You Think You Are? London .

Ginsburg B E‚ 1965, "Coaction of Genetical and Nongenetical Factors Influencing Behavior", in Beach TT‚ ed. Sex and Behavior. New York‚ London‚ Sydney .

Gleick James, 1988, Kaos. Vetenskapen på nya vägar, Bonniers, tryckort Uddevalla.

Gooch S‚ l977, The Neandertahl Question‚ London.

Goodall Alan‚ 1979, The Wandering Gorillas‚ London.

Goodall-Lawick van Jane‚ 1975, I människans skugga‚ Stockholm.

Goodall Jane, 1990, Through a Window. Thirty Years with the Chimpanzees of Gombe, Penguin Books publ., Middlesex, England. Stockholm.

Jane Goodall med Philip Berman. 1999, Reason for Hope. A Spiritual Journey, etc

Gould Stephen Jay‚ 1981, Alltsedan Darwin. Tankar kring evolutionen‚ Lund.

– 1983, Den felmätta människan‚. ALBA förlag, Stockhom.

– 1984, Hen's Teeth and Horse's Toes. Further Reflections in Natural History, Penguin Books publ. Middlesex, England.

–1987, Pandans tumme, Ordfronts förlag, Stockholm.

– 1989, Flamingons leende‚ Stockholm.

– 1990, Livet är underbart, Om femögda djur och naturens slumpmässiga historia, Ordfronts förlag, Stockhom, tryckort Södertälje.

Gribbin Jeremy / Cherfas J, 1982, The Monkey Puzzle, The Bodley Head, London, Sydney, Toronto.

Hacking Ian, 2000, The Social Construction of What? Harward Univ. Press, Great Britain

Hallberg Margareta‚ l992, Kunskap och Kön. En studie av feministisk  vetenskapsteori‚ Daidalos, Uddevalla.

Halperin, Morton H, 1968, Contemporary Military Strategy, Faber and Faber, London.

Hammer Olav, 1997, På spaning efter helheten. New Age en ny folktro, Wahlström & Widstrand, tryckt i Finland.

Hansson Bengt, 1980, Metod eller anarki. Moderna teorie om vetenskapens väsen och metoder, Doxa förl. tryckort Lund.

Hanzak J‚ 1967, Den stora fågelboken‚ Prag.

Haraway Donna, 1992, Primate Visions, Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science, Verso, London New York.

Harding Sandra ed, 1993, The Racial Economy of Science. Toward a Democratic Future, USA.

Harlow Harry, 1965, Sexual Behavior in the Rhesus Monkey" i Beach F A, red. Sex and Behavior, New York, London, Sydney.

Harsanyi Zsolt / Hutton Richard, 1981, Genetic Prophecy. Beyondthe Double Helix, Granada publ. London, Toronto, Sydney, New York.

Heijne von Gunnar / Israel Joakim‚ 1985, Skapelsens herre eller genernas slav? En kritisk granskning av sociobiologin‚ Stockholm .

Helldén A, 1994, Social Arrogans – Också ett kulturarv, Carlssons förlag, Stockholm.

Hempel Carl‚ 1969, Vetenskapsteori‚ Lund.

Hernstein R J / Murray C, 1994, The Bell Curve. Intelligence and Class Structure in American Life, Free Press, New York.

Heron Woodburn, 1957, The Pathology of Boredom, Coppersmith S, red. i Frontiers of Psychological Research, 1966.

Hesslow Germund, 1996, Arv, miljö och politik, i Framtider 4/96, Institutet för framtidsstudier, Stockholm.

Hinde R, 1982, Ethology, Fontana Paperback, Glasgow.

Hirdman Yvonne, 1998, Med kuven tunga. LO och genusordningen, Atlas förl. Tryckort Uddevalla.

Hobbes Thomas‚ 1982, Leviathan‚ London.

Homberg Carin, 1995, Kvinnors vänskap: Ett hot mot patriarkatet, skriftlig dokumentation av föreläsning vid ROKS årsmöte 1995.

Horrel Muriel, 1967, South West Africa. South West African Inst. of Race Relations, Johannesburg.

Hrdy Blaffer Sarah, 1977, The Langurs of Abu. Female and Male Strategies of Reproduction, Harvard Univ. Press. Cambridge, Mass. London, England.

– 1981, The Woman That Never Evolved, Massachusetts, London.

Hubbard Ruth, 1983, "Has only Men Evolved?", i Harding/Hintica red, Discovering Reality, Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Science. D. Reidel Publ. Company, Dordrecht.

Jasanof / Markle / Peterson / Finch, 1995, Hanbook of Science and Technology Studies, Sage Publ. Inc. California.

Jelinek J‚ 1973, Den stora boken om människans forntid‚ Prag.

Jensen Per, 1993, Djurens beteende och orsakerna till det. LT förl. tryckort Falköping.

Jersild P C, 1997, Darwins ofullbordade, Bonnier Alba essä, tryckort Värnamo.

Johanson Don‚ 1983, Lucy och människans förhistoria‚ Stockholm.

Johansson Ingvar/Lynöe Niels, 1992, Medicin och Filosofi– en introduktion, Almqvist & Wiksell, tryckort Falköping.

Jonasson S, 1971, Dr. Göbbels testamentet. Dokument om nazitysk propaganda, Stockhom.

Julliard Jaques, 1994, Fascism i antågande, Studiekamraten förlag, tryckort Eslöv.

Kantorovich A, 1993, Scientific discovery. Logic and Tinkering, State Univ. of New York Press.

Kedourie Elie, 1995, Nationalismen. En studie av nationalismen som ideologi, SNS förlag, tryckort WSOY Finland.

Keynes John Maynard, 1994, Allmän teori. Om sysselsättning, ränta och pengar, Pontes förlag, Lysekil,tryckort Uddevalla.

Klopfer Peter, 1974, An Introduction to animal Behavior, Ethology's first century, Second ed. Prentice–Hall Biological Science Series, New Jersey.

Knipe Humphry / Maclay George, Den dominerande människan, VOX förlag, Malmö.

Koch Peter/ Oltmanns Reimar, 1979, SOS. Sicherheit – Ordnung – Staatsgewalt. Freiheit in Deutschland, Wilhelm Goldman Verlag, Druck Augsburg.

Kornblith Hilary, 1987, Naturalizing Epistemology, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.

Kreutzer‚ Franz‚ ed. 1984, Leben ist Lernen. Von Immanuel Kant zu Konrad Lorenz. Ein Gespräch über das Lebenswerk des Nobelpreisträgers. München/Zürich.

Kuhn Thomas, 1979, De vetenskapliga revolutionernas struktur, Lund.

Kurtén Björn‚ 1971, Inte från aporna‚ Stockholm.

– 1975, Mannen från drakhålan, Aldus Förl. Stockholm.

Kvinna Nu nr 1/1993. Artikel ur.

Kymlicka Will, 1995, Modern Politisk filosofi. En introduktion, Nya Doxa, tryckort Falun.

Larsson Reidar, 1968, Politiska ideologier‚ Uppsala.

Leakey Richard E‚ 1981, Människans ursprung‚ Stockholm.

Leakey Richard, 1995, Hur människan blev till, Natur och Kultur förl. Stockholm, tryckort Borås.

Liedman Sven-Erik, 1993, Från Platon till Kommunismens fall, Månpocket, Bonnier Alba, tryckort Trondhejm.

Lindquist Bosse, 1995, Genguiden, Alfabeta förlag, tryckort Falkenberg.

Locke John, 1994, An Essay Concerning Human Understanding, Everyman, London, Vermont.

Lorenz Konrad, 1938, "Über Ausfallserscheinungen im Instinktverhalten von Haustieren und ihr sozialpsychologische Bedeutung". I Character und Erziehung. Bericht über den XVII Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Bayreuth vom 2–4 juli 1938. Im Auftrage der Deutschen Gesellschaft für Tierpsychologie herausgegeben von Otto Klemm.

– 1967, Die Instinktive Grundlagen menschlicher Kultur. In Eibl–Eibesfeldt ed., Das Wirkungsgefüge der Natur und as chicksal des Menschen, München.

– 1969, Aggression‚ dess bakgrund och natur‚ Stockholm.

– 1969, Djuriskt och mänskligt‚ Stockholm.

– 1973, Civilisationens åtta dödssynder‚ Stockholm.

– 1974a, Spegelns baksida‚ Stockholm .

– 1974b, Analogy as a Source of Knowledge. Nobel Lecture. Dec. 12. 1973, Stockholm.

– 1974c, he Prix Nobel 1973. in Les Prix Nobel. (Konrad Lorenz about Konrad Lorenz) T 1973. Stockholm 1974.

– 1980, Grågåsens år, Stockholm.

– 1983a, "Stammesgeschichtlichen Grundlagen menschlichen Verhaltens", i Eibl–Eibesfeldt red, Das Wirkungsgefüge der Natur und das Shicksal des Menschen, München.

– 1985, Det mänskliga förfallet‚ Falköping.

Lööw Heléne, 1990, Hakkorset och Wasakärven, En studie av nationalsocialismen i Sverige 1924–1950, Avhandling från Historiska insitutionen, Publ. Magnus Mörner, Jörgen Weibull. Sammanfattning av nazismens politisk–ideologiska drag.

Malmberg Torsten‚ 1983, Räkna med revir‚ Liber förl. Stockholm.

Macdonald David, 1988, Running with the Fox, Unwin, Hyman Ltd, Great Britain.

Malnes Raino/Midgaard Knut, 1994, De politiska idéernas historia, Studenlitteratur, Lund.

Malthus T, 1979 (Orginal publ.1796,) An Essay on the Principle of Population, Penguin English Library, England.

Marc-Wogau Konrad‚ 1976/77, Filosofin genom tiderna‚ del I– IV‚ Stockholm.

Mayr Ernst, 1991, One Long Argument, Charles Darwin and the genesis of modern evolutianary thought, Penguin Books, Middlesex, England.

McBride C‚ 1979, De vita lejonen i Timbavati  Norwich.

Macdonald David, 1988, Running with the Fox, Unwin, Hyman Ltd, Great Britain.

Mech‚ David L‚ 1970, The Wolf. The Ecology and Behavior of an Endangered Species‚ New York .

Merchant Carolyn, 1983, The Death of Nature, Women, Ecology and the Scientific Revolution, London.

Midgely Mary‚ 1979, Beast and Man‚ Sussex.

Milgram Stanley, 1975, Lydnad och auktoritet. Experimentsituationer, resultat och utvärdering, Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Monod J, 1972, Slump och nödvändighet. Om den moderna biologins filosofi, Stockholm.

Montagu Ashley, 1978, The Nature of Human Aggression, Oxford Univ. Press, Oxford, London, New York.

Morgan Elaine‚ 1978, Kvinnans nedkomst‚ Karlskrona.

– 1983, Vattenapan, Forum, tryckort Helsingborg.

– 1990, The Scars of Evolution, What Our Bodies Tell Us About Human Origins, Penguin, Middlesex, England.

– 1994, The Descent of the Child. Human Evolution From a New Perspective, Souvenir Press, London.

Morris Desmond‚ 1968, Den nakna apan‚ Stockholm.

- 1970, Det mänskliga menageriet‚ Stockholm.

Munz Peter, 1993, Philosophical Darwinism, on the origin of the knowledge by means of natural selection, Routledge, London, New York.

Münzing Arne‚ 1976, Varför är vi olika? Borås.

- 1971, Ärftlighetsforskning‚ en översikt över metoder och huvudresultat‚ Falköping.

Myrdal Gunnar, 1969, Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen, Stockholm.

Nilsson Karl N.A, (tryckår saknas) Svensk överklassnazism 1930–1945, Carlssons förlag, Stockholm.

Nilsson-Sperlich‚ 1979, Det naturliga urvalet om artutveckling. Serien Mellan himmel och jord‚ Spanien.

Noll Richard, 1997, Jungkulten. En modern mysteriereligions födelse, Ordfronts förl. Stockholm.

Norlin Margareta, 1994, Baklängesrevolutionen. Den kommunala demokratins fall, Ordfronts förl. Smedjebacken.

Oldroy D R, 1983, Darwinian Impacts – an introduction to the Darwinian Revolution, The Open Univ. Press, Kensington, Australia.

Oppenheim R.W, 1982, "Performation and Epigenesis in the Origin of Nervous System and Behavior: Issues Concepts and their History", i Bateson P. P / Klopfer P.H,  red. Perspectives in Ethology, vol.V, New York.

Ortmark Åke, 1996, Jasägarna. Medlöpare och nickedockor kring Gyllenhammar, Karl XII, Kreuger och andra furstar. Gedins, tryckort Smedjebacken,

Persson T‚ 1980, Specialdressyr. Hundutbildning och Hundvård 3‚ Borås.

Phillips P, 1970, The Tragedy of Nazi Germany. The Collapse of Character and Morality Which Led to Nazism Can Happen Anywhere, Pegasus, New York.

Popper Karl, 1963, Conjectures and Refutations.The Growth of Scientific Knowledge, London.

– 1988, "Campbell on the Evolutionary Theory of Knowledge", in Radnitzky Gerhard / Bartley III W W eds., 1988, Evolutionary Epistemology, Rationality, and the Sociology of Knowledge, second ed. Open Court, La Salle Illinois. sid. 115.

Radnitzky Gerhard / Bartley III W W eds., Evolutionary Epistemology, 1988 Rationality, and the Sociology of Knowledge, second ed. Open Court, La Salle Illinois.

Ridley Matt, 1994,The Red Queen. Sex and the Evolution of Human Nature, Penguin Books, Middlesex, England.

Robèrt Rigmor / Uvnäs–Moberg Kerstin, 1994, Hon & han. Födda olika, Brombergs förlag, Tryckort  Halmstad.

Rorty Richard, 1991, Objectivity, RElativism, And Truth, Philosophical Papers vol 1.Cambridege Univ. Press, Great Britain.

Rose‚ Hilary & Stephen‚ 1976, The Radicalisation of Science‚ London.

Rose S / Lewontin R C / Kamin J, 1990, Not in our Genes, Biology, Ideology and Human Nature, Penguin Boks, England.

Rosseau Jean Jacques, 1992, Kulturen och människan. Två avhandlingar. Daidalos förl. Göteborg, tryckort Uddevalla

Roszak Theodore, 1977, Unfinnished Animal. The Aquarian Frontier and the Evolution of Consciousness, Harper Colophon publ. New York, Toronto.

Rothausen Britta, 1980, Vargen Simson – bland hundar och människor, LT förl, Stockholm, printed in Tönder.

Ruse Michael‚ 1980, Sociobiology: Sense or Nonsense?‚ London.

– 1995, Evolutionary Naturalism, Routledge publ., London, New York.

Russel & Russel‚ 1970, Våld‚ apor och människor‚ Stockholm.

Ryden Hope‚ 1974, Vildhästar‚ Västerås.

Sagan Carl‚ 1979, Lustgårdens drakar. Den mänskliga intelligensens utveckling‚ Borås.

Said Edward, 1993, Den intellektuelles ansvar, Bonnier Alba Essä, Stocholm.

Samuelson P/ Nordhaus W D‚ 1989, Economics‚ Singapore.

Sapolsky, 1988, Junk Food Monkeys and other essays on the biology of the human predicament. Headline Book Publ. London.

Schaller G‚ 1965, Gorilla‚ Stockholm.

Schjeldrup-Ebbe T, 1922/23, "Zur Sozialpsychologie des Haushühns." Zeitschrift für Psychologie, 87.

Schmid Michael / Wuketits Franz M eds, 1987, Evolutionary Theory in Social Science. D. Reidel Publ. Co, Dordrecht, Boston, Lancaster,Tokyo.

Schmidt Michael, 1993, Nazismens ansikten. en rapport inifrån, Bonnier Alba, Stockholm.

Schwartz J H‚ 1989, Den röda apan. Orangutangen och människans ursprung‚ Stockholm.

Shirer W L, 1963, The Rise and Fall of the Third Reich. A history of Nazi Germany, New York.

Shirer W L 1989, del 1, Tredje rikets uppgång och fall. Det nazistiska Tysklands historia. Månpocket, tryckort Viborg.

Sillén-Tullberg Birgitta‚ 1990, "Hon och Han och det sexuella spelet‚" Forskning och Framsteg nr. 1/1990‚ sid. 30-35.

Sjölander Sverre, 1984b, Angeborene Welt – erworben Welt. in Kreutzer F, ed. Nichts is Schon dagewesen. Konrad Lorenz, seine Lehre und ihre Folgen. Das Wiener Symposium, Piper verl. München.

– 1984, Nya tankar om gamla hjärnor‚ Värnamo.

Skovdahl Bernt, 1996, Skeletten i graderoben. Om rasismens historiska rötter, Mångkulturellt Centrum, Tumba.

Smith John Maynard,  l976, Evolution and the Theory of Games‚ Amer. Scient.‚ Jan/Febr sid. 41– 45.

– 1988, Did Darwin get it Right? Essays on Games, sex   and evolution, Penguin Books, England.

Socal A / Bricmont J, 1999, Fashionable Nonsense. Postmodern Intellectuals' Abuse of Science, Picadoor Paperback, USA.

Sober Elliot, 1993, Philosophy of Biology, Dimensions of Philosophy Series, Oxford Univ. Press, Oxford.

Strum Shirley C‚ 1989, Nästan som människor. En resa i babianernas värld‚ Borås.

Thomson Oliver, 1999,Easily Led. A History of Propaganda, , Sutton Publishing Ltd, Great Britain.

Ståhlberg Ulla‚ 1974, Hästens beteende‚ Borås.

Thorpe W H, 1979, The Origins and Rise of Ethology, USA and Canada.

Tiger & Fox‚ 1974, Härskardjuret‚ Stockholm.

Tinbergen N, 1951, The Study of Instinct, Oxford.

– 1973, Ethology. In The Animal in its World, II, London.

– 1977, Nyfiken i naturen, Stockholm.

Tingsten Herbert, 1965, Nazismens och fascismens idéer, Stockholm.

Tolman E, E, 1951 (Orig, 1932), Purposive Behavior in Animals and Man, Los Angeles

Toulmin / Goodfield‚ 1977, Universums byggnad‚ Lund.

Turist, Svenska turistföreningens tidsrift nr 4/2001.

Törnebohm Håkan‚ 1974, Paradigm i vetenskapen och vetenskapsteorin‚ Rpt. 59‚ Serie 1. Institutionen för Vetenskapsteori‚ Göteborg.

Uddenberg Nils, 1993, Ett djur bland alla andra – bilogin och människans uppfattning av sin plats i naturen, Nya Doxa förl, Nora, printed in Falun/Sweden.Vol. 8.

– 1995, Det stora sammanhanget. Moderna svenskars syn på människans plats i naturen, Förl. Nya Doxa, Tryckort Falun.

Ulfstrand Staffan, 1996, Fåge Fisk & Folk – från beteendeekologins forskningsfält, Froskningens Frontlinjer, Universitetsförl. Stockholm

Ullmanen, Petra, 1998, (S)veket mot kvinnorna och hur högern stal feminismen, MediaPrint, Uddevalla.

Waal de, Frans, 1995, "Bonobo, Sex and Society. The behavior of a close relative challenges assumptions about male supremacy in human evolution", i Scientific American, mars 1995.

– 2002, The Ape and the Sushi Master, England, Clay's Ltd.

Watson James D, 1968 The Double Helix. A personal account of the discovery of the structure of DNA. Penguin Books,Middlesex, England.

Watson John B, 1970 ((orig. 1930, first ed.1924, ) Behaviorism, The Norton Libr. USA.

Weingart/Kroll/Bayertz‚ 1988, Rasse‚ Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland‚ Frankfurt am Main.

Whitman Charles Otis, 1898, Animal Behaviour. Biol. Lect Marine Biol Lab, Woods Hole, Mass, Boston, s 285–338.

Williams J.D. 1957, Theory of Games and Economic Behaviour.

Wilson Colin, 1989,C.G. Jung. Ett porträtt. Alfabeta förl. tryckort Värnamo.

Wilson Eduard O, 1976 Sociobiology. The New Synthesis. The Belknap Press of Harvard Univ. Press, London, Massachusetts, London, England.

 – 1995, On Human Nature, Harward Univ. Press, London, Massachusetts, London. (publicerad första gången 1978)

Wilsson Erik‚ 1984/85, "The Social Interaction Between Mother and Offspring During Weaning in German Shepherd Dogs. Individual differences between mothers on their offspring." Applied Animal Behaviour Science 13 (1984/85) 101-102.

Wright Robert, 1994a, Our Cheating Hearts, i Times International, 15 aug. nr 33. sid 37–44.– 1994b, The Moral Animal. Why We are the Way We are. The New Science of Evolutionary Psychology, Vintage Books, USA.

– 1994The Moral Animal. Why We are the Way We are. The New Science of Evolutionary Psychology, Vintage Books, New Nork.

Zuckerman Solly, 1932, The Social Life of Monkeys and Apes.